Mệnh đề mâu thuẫn trong văn kiện Đại hội Đảng

10:38 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Mười, 2010
Khi Đảng chỉ đích danh một bộ phận trong cộng đồng doanh nghiệp là "chủ đạo" thì việc "các chủ thể tham gia thị trường đều được coi trọng, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh..." sẽ không thể thành hiện thực. Ý kiến của luật gia Vũ Xuân Tiền, Ủy viên BCH Hội Luật gia Hà Nội.

Theo ông Tiền thì đó rõ ràng "là một mệnh đề chứa đựng một mâu thuẫn lớn, khó có thể khắc phục".

"Quá chung chung"

Nghiên cứu dự thảo văn kiện thì điều đầu tiên có thể thấy là một số nhận định còn quá chung chung, chưa đủ sức thuyết phục.

Điều này thể hiện ở chỗ, phần kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X; Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2020; 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 được thể hiện qua những cụm từ định tính, thiếu rõ ràng như: "đạt một số kết quả bước đầu", "đạt kết quả tích cực", "đạt được một số kết quả quan trọng", "có một số đổi mới"...

Người đọc khó có thể biết đó là những kết quả cụ thể gì, đổi mới như thế nào? Đặc biệt, các cụm từ "một số kết quả", "một số ngành, vùng..."trên một số mặt", "một số nơi", "có lúc, có nơi ", "ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực", "Không ít trường hợp", "một số cơ quan"....được sử dụng quá nhiều.

Nhân dân rất cần biết thông tin cụ thể hơn như một số ngành, vùng chưa phát triển tốt là những ngành nào? vùng nào? Một số cơ quan hoạt động chưa tốt là những cơ quan nào?

Với cách viết như nêu trên, thông tin được cung cấp cho người đọc thiếu đầy đủ, vì vậy, khó có thể đưa ra những góp ý đúng.

Một điều nữa mà tôi thấy là những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của nước ta trong 5 năm tới chưa được chứng minh với đầy đủ căn cứ khoa học.

Mặc dù dự thảo văn kiện đã nêu ra được những hạn chế, khuyết điểm không nhỏ trong giai đoạn vừa qua như: Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng...

Với một "điểm xuất phát" như vậy nhưng định hướng cho 5 năm tới lại là những mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Rõ ràng, câu hỏi đặt ra ở đây là, cơ sở khoa học nào để có thể đạt được những mục tiêu đó, liệu đó có phải chỉ là mong muốn chủ quan của chúng ta?.

Nghịch lý cái gì cũng muốn "ưu tiên"

Dự thảo cũng đã nêu ra khá nhiều lĩnh vực cần ưu tiên và tập trung phát triển, song chưa chỉ rõ, trong số những lĩnh vực đó, lĩnh vực nào, ngành nào là ưu tiên và tập trung hơn?

Trong 5 năm tới mà cái gì chúng ta cũng muốn ưu tiên. Nào là phát triển và hoàn thành những công trình then chốt về cơ khí chế tạo, dầu khí, điện, than, khai khoáng, hóa chất, luyện thép, xi-măng, phân đạm..., công nghiệp phụ trợ, công nghiệp quốc phòng, an ninh với trình độ công nghệ ngày càng cao, sạch, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Rồi ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là công nghiệp sản xuất trang thiết bị, máy móc làm đất, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông - lâm - thủy sản, sản phẩm xuất khẩu; sản xuất phân bón, thức ăn cho chăn nuôi và thuốc bảo vệ động thực vật...

Từ một điểm xuất phát thấp, để phát triển nền kinh tế với mục tiêu "đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", nhưng theo dự thảo văn kiện thì gần như tất cả các ngành, các lĩnh vực ở nước ta đều cần đầu tư và cần "ưu tiên".

Và một khi phải "ưu tiên" cho tất cả cũng có nghĩa là không có lĩnh vực nào, ngành nào được ưu tiên.

Tình trạng "đầu tư dàn trải", "cải cách nửa vời" chắc chắn sẽ tiếp diễn.

Những mệnh đề mâu thuẫn

Tôi nghĩ rằng, mục tiêu "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" chưa có tư duy đột phá, vẫn đi theo lối mòn từ những thập kỷ trước.

Chúng ta kiên trì xây dựng một thể chế "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Song, cho đến nay, thế nào là một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vẫn là câu hỏi chưa có lời giải có sức thuyết phục cả về lý luận và thực tiễn.

Vì vậy, liệu điều này có là hợp lý khi chúng ta kiên trì đi theo một mô hình được xây dựng từ ý tưởng, chưa xuất hiện trong thực tế.

Ngoài ra, dự thảo cũng khẳng định: "Phát huy quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mọi công dân để làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Mọi thành phần kinh tế, các chủ thể tham gia thị trường đều được coi trọng, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".

Đây cũng là vấn đề cần được xem xét lại một cách nghiêm túc. Bởi lẽ, thế nào là "vị trí chủ đạo"? Kinh tế Nhà nước, với những hạn chế cố hữu của nó trong quản lý gắn liền với nhiều tiêu cực trong thực tế có thể "giữ vai trò chủ đạo" cho nền kinh tế.

Hơn nữa, khi Nghị quyết Đại hội Đảng đã chỉ đích danh một bộ phận trong cộng đồng doanh nghiệp là "chủ đạo" thì việc "các chủ thể tham gia thị trường đều được coi trọng, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh..." sẽ không thể trở thành hiện thực. Rõ ràng, đó là một mệnh đề chứa đựng một mâu thuẫn lớn, khó có thể khắc phục.

Ngoài ra, liên quan đến việc phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp Dự thảo đưa ra nhiều chủ trương nhưng vấn đề cần làm rõ là từ 1/7/2010, theo Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật Doanh nghiệp nhà nước đã hết hiệu lực.

Khái niệm "Doanh nghiệp Nhà nước" không còn nữa mà chỉ có "Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối".

Vì vậy,việc "Ðẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước để giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...." có còn có ý nghĩa?

Ngoài ra, ở nước ta hiện nay còn khá nhiều doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội như Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn và do các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Những doanh nghiệp này không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã nhưng có thế rất mạnh trong cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường.

Vấn đề đặt ra là trong những năm tới, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào với những doanh nghiệp này để đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

"Vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Liên quan đến việc thúc đẩy nhanh hơn nữa sự hình thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ, Dự thảo có đánh giá: "Nhìn chung, năng lực xây dựng thể chế, quản lý điều hành, tổ chức thực thi pháp luật còn yếu, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra...

Nhưng những nhận định nêu trên chưa đủ rõ, chưa nêu được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng "quan liệu, tham nhũng, nhũng nhiễu, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi".

Có thể thấy, nguyên nhân rất cơ bản và quan trọng nhất dẫn đến tình trạng nêu trên là sự lồng ghép quá mức về con người giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ở nước ta hiện nay.

Sự lồng ghép đó tất yếu dẫn đến tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong quản lý kinh tế, xã hội.

Trong định hướng về " Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Dự thảo cũng đã nêu: "Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế và cơ chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, sự phối hợp và kiểm soát các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp".

Vì vậy, chúng ta phải làm rõ hơn nội dung này bằng việc bổ sung nội dung "đảm bảo sự độc lập đến mức cao nhất giữa cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp".
Nguồn:VNR500
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Cương lĩnh: Những quan niệm chưa nhất quán

  11/10/2010TS. Hồ Bá ThâmNghiên cứu Cương lĩnh bổ sung, phát triển trình ĐH 11 của Đảng, chúng ta dễ nhận thấy nổi bật sự kiên định con đường phát triển tiến lên XHCN và những mục tiêu, những phương hướng, những quan hệ chính cần giải quyết, nhưng trong đó có một số quan niệm chưa nhất quán...
 • “Định nghĩa văn hóa trong dự thảo Cương lĩnh lủng củng”

  10/10/2010Trần Trọng TânĐề nghị đưa vào Cương lĩnh về văn hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam vì độc lập, tự do hạnh phúc, vì hòa bình hữu nghị...
 • Nhà nước của dân, do dân, vì dân

  09/10/2010Một Nhà nước phải là một Nhà nước có Đức, dưới sự lãnh đạo của một Đảng là đạo đức, là văn minh. Một Nhà nước có Đức là nói đến một Nhà nước hướng tới bảo vệ và phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, đồng thời với việc trừng trị một cách nghiêm khắc những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc, của nhân dân...
 • Chưa thấy hơi thở cuộc sống trong dự thảo văn kiện

  08/10/2010Lê NhungGóp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Viện Khoa học chiến lược Bộ Công an nói, văn kiện đang vắng bóng hơi thở cuộc sống...
 • Cần sửa tên của Cương lĩnh

  03/10/2010TS. Hồ Bá Thâm“Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH (bổ sung, phát triển)” dự thảo trình ĐH 11 của Đảng, tuy có đưa vào những thành quả mới về tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của sau 20 năm qua bổ sung một số nội dung, nhưng cách tiếp cận vẫn cũ, và còn một số nội dung cũ, thậm chí không còn thích hợp trong tình hình mới...
 • "Mỗi bước tiến của thực tế quan trọng hơn một tá cương lĩnh"

  03/10/2010Trần Đông thực hiện"Mỗi bước tiến của cuộc vận động thực tế còn quan trọng hơn là một tá cương lĩnh". Điều đó có nghĩa là Đảng ta nên tập trung trí tuệ và sức lực vào các bước tiến trong thực tế. Những bước tiến trong thực tế mới chính là cái mà nhân dân ta cần trong lúc này. Sỡ dĩ cần như thế là vì hiện nay màu xám của lý luận còn đang cách xa màu xanh của thực tế đất nước" - đó là những đóng góp xây dựng của GS. TS. Dương Phú Hiệp...
 • Cần một cương lĩnh xây dựng chế độ dân chủ nhân dân

  02/10/2010Bùi Đức LạiĐất nước đang cần có một bản cương lĩnh xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân. Đây là yêu cầu thiết thực nhất, không mâu thuẫn với lý tưởng XHCN, là cái mà Đảng lãnh đạo cần chủ trương và đưa ra trình bày trước nhân dân trong thời điểm hiện nay, là việc Đảng đã khởi xướng từ 1930, đặt nền tảng từ 1945, đã tạo ra sức mạnh cách mạng to lớn của dân tộc ta. Do những lý do khách quan và chủ quan, việc thực hiện một cương lĩnh như vậy đã bị gián đoạn...

 • Vấn đề xây dựng nền dân chủ nhân dân ở Việt Nam và cải cách thiết chế dân chủ

  28/09/2010TS. Hồ Bá ThâmNgười ta đã bàn rất nhiều về dân chủ. Nhưng những vấn đề khó, nhạy cảm thì thường lảng tránh. Chúng ta thấy là các cấp thường thảo luận, quyết sách các vấn đề kinh tế xã hội, nhưng ít thảo luận quyết sách các vấn đề dân chủ một cách sát thực, cụ thể, nhất là về mặt thể chế...
 • Để người dân thực hiện quyền giám sát cán bộ

  28/09/2010TS Lưu Thị Bích ThuTrước hết cần khẳng định rằng, quyền lực là một khái niệm rất rộng, trong đó có quyền lãnh đạo, quyền quản lý. Trong một xã hội thực sự dân chủ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi quyền lực đều ở nơi dân; nói cách khác, nhân dân là chủ thể duy nhất của mọi quyền lực trong xã hội ta...
 • xem toàn bộ