Trắc nghiệm triết học căn bản

11:28 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Mười Hai, 2014

Ngày xuân mời các bạn dừng tay giải trí bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm triết học ABC sau.

Hãy chọn phương án theo bạn là đúng nhất của mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Triết học là gì?
a. Khoa học của mọi khoa học.
b. Khoa học nghiên cứu về con người.
c. Hạt nhân của thế giới quan.
d. Khoa học nghiên cứu về nhận thức và các quy luật của quá trình nhận thức.

Câu 2. Triết học là:
a. Khoa học nghiên cứu về mọi sự vật hiện tượng trong thế giới.
b. Khoa học nghiên cứu về thế giới với tư cách là thế giới trong tổng thể:
c. Cội nguồn của mọi tri thức, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội.
d. Khoa học của mọi khoa học.

Câu 3: Triết học là khoa học mà từ đó người ta có thể :
a. Có cách nhìn chung về mọi sự vật hiện tượng theo một khuynh hướng nhất định.
b. Có lòng vị tha và nhân ái đối với con người và xã hội.
c. Trở thành một nhà thông thái, biết hết mọi sự.
d. Trở thành một người theo đúng nghĩa chữ người.

Câu 4: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: Triết học là khoa học nghiên cứu về…
a. Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất.
b. Mọi quy luật vận động của thế giới vật chất kể cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
c. Các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.
d. Mọi mối quan hệ trong thế giới khách quan.

Câu 5: Suy cho cùng Triết học bắt nguồn từ.
a. Lòng khao khát hiểu biết về thế giới của con người.
b. Lòng khao khát muốn hiểu biết và chinh phục thế giới.
c. Sự phát triển của thực tiễn.
d. Khuynh hướng bác bỏ niềm tin tôn giáo.

Câu 6: Triết học bắt nguồn từ .
a. Sự tích lũy tri thức đạt đến một trình độ nhất định.
b. Sự phát triển của sản xuất dẫn đến phân công lao động làm xuất hiện giai cấp và tầng lớp trí thức chuyên nghiệp.
c. Khuynh hướng bác bỏ các giáo điều tôn giáo.
d. Mỗi ý a, b, c đều đúng nhưng chưa đủ.

Câu 7. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về…
a. Mối quan hệ giữa Tư duy và tồn tại.
b. Mối quan hệ giữa con người với phần còn lại của Thế giới vật chất.
c. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.
d. Mối quan hệ giữa cái toàn thể với cái bộ phận.

Câu 8: Trong 4 ý sau đây, có một ý nói về vấn đề cơ bản của Triết học. Hãy chỉ ra ý đó.
a. Ý thức của con người là một quá trình.
b. Ý thức luôn luôn là ý thức xã hội.
c. Ý thức có khả năng phản ánh đúng đắn về thế giới.
d. Đã là con người thì phải có ý thức.

Câu 9: Việc giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học có vai trò.
a. Hiểu biết được đúng đắn mọi vấn đề Triết học khác.
b. Giúp cho con người hiểu đúng về chính mình.
c. Chi phối việc giải quyết các vấn đề Triết học khác.
d. Quyết định trong việc hình thành nhân cách con người.

Đáp án:

Hãy quệt bôi cả dòng này để xem kết quả... 1. C, 2. B, 3. A, 4. C, 5. C, 6. D, 7. A, 8. C, 9. C

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: